کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Panel 1 - فضای هاست 500 مگابایت
سابدامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
FTP نامحدود
دیتابیس نامحدود
تعداد ادان دامین 2Panel 2 - فضای هاست 1500 مگابایت
سابدامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
FTP نامحدود
دیتابیس نامحدود
تعداد ادان دامین 2


Panel 3 - فضای هاست 2500 مگابایت
سابدامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
FTP نامحدود
دیتابیس نامحدود
تعداد ادان دامین 2


Panel 4 - فضای هاست 3000 مگابایت
سابدامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
FTP نامحدود
دیتابیس نامحدود
تعداد ادان دامین 2


Panel 5 - فضای هاست 3500 مگابایت
سابدامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
FTP نامحدود
دیتابیس نامحدود
تعداد ادان دامین 2


Panel 6 - فضای هاست 4000 مگابایت
سابدامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
FTP نامحدود
دیتابیس نامحدود
تعداد ادان دامین 2


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.81.27.58) وارد شده است.